O fundacji

Fundacja Wspierania i Promowania Polskiej Wsi z siedzibą w Sieradzu powstała w kwietniu 2014 r. celem 

doprowadzenia do poprawy sytuacji i wspierania działalności rolników z terenów powiatu sieradzkiego

oraz powiatów sąsiednich, a zwłaszcza tych z nich, którzy:

 

- są zagrożeni utratą płynności finansowej z przyczyn losowych, zostali uwikłani sprawy

  sądowe lub z przyczyn nie leżacych po ich stronie są zagrożeni działaniem organów egzeklucyjnych,

 

- podejmują działania dostosowujące gospodarstwa rolne do standardów Unii Europejskiej i napotkali

  przeszkody natury administracyjnej lub finansowej,

 

- organizują lub podejmują działania mające na celu zalesianie gruntów rolnych,

 

lub których gospodarstwa położone są na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

gdzie należy stosować programy wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu

zwierząt.

 

Wszyscy wiemy jak bardzo skomplikowane jest polskie prawo i jakie szanse ma osoba nie obeznana

z prawnymi kruczkami, gdy sama musi sprostać wymogom postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Doświadczeni prawnicy z Biura Pomocy Prawnej naszej Fundacji mogą te szanse znacząco zwiększyć.

 

Podejmujemy też i wspieramy działania na rzecz krzewienia kultury finansowej w społeczeństwie,

w tym propagujemy oszczędzanie poprzez umiejętne dysponowanie środkami finansowymi i korzystanie

z wybranych instrumentów finansowych oraz z środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

                                              

Wszystkie osoby zainteresowane stała lub tylko okazjonalną współpracą z naszą Fundacją serdecznie

zapraszamy do włączenia się w nurt działań społecznie użytecznych w dobrze pojętym interesie 

własnym i bliźnich. Współpracę taką organizujemy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

                                              

Zgłoszenia spraw do rozpoznania przez Biuro Pomocy Prawnej prosimy kierować na adres fundacjasieradz@gmail.com