Nasze cele

1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA,

2. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNOŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT,

3. ORGANIZOWANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH,

4. WSPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ DOSTOSOWUJĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ,

5. WSPIERANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH NAUCE I PRZYSPIESZAJĄCYCH TRANSFER OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH DO PRAKTYKI

GOSPODARCZEJ, ZWŁASZCZA W MEDYCYNIE, ORAZ UŁATWIAJĄCYCH WYMIANĘ MYŚLI NAUKOWEJ,

6.SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA CELE SPOŁECZNE, ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ INTERESU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, DOBRA NARUSZONEGO LUB ZAGROŻONEGO PRZESTĘPSTWEM ORAZ Z PORZĄDKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM,

7.PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY FINANSOWEJ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM, W TYM PROPAGOWANIA UMIEJĘTNEGO OSZCZĘDZANIA, DYSPONOWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI I KORZYSTANIA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, A TAKŻE UDZIELANIA STOSOWNYCH INFORMACJI OSOBOM, KTÓRE UTRACIŁY PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ,

8.WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ,OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO,

9.PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH, W TYM NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,PODNOSZENIE JAKOŚCI I PROMOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG W TYM PRODUKTÓW RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO,WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIA POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY,PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW I TURYSTYKI LOKALNEJ,PROMOCJA LOKALNYCH ZABYTKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO